Knihovna Břeclav

3. místo v architektonické soutěži

Nepřehlédnutelný solitér bývalé cukrovarnické haly jsme transformovali na vědecko-kulturní centrum Břeclavi. Tektonický a materiálový výraz budovy spolu se silným zážitkem z její současné prázdnoty byly hlavní inspirací pro náš návrh. Do posledního patra jsme umístili velký sál s otevřeným krovem a na parter jsme orientovali dřevěnou vestavba knihovny, odsazenou od hlavního průčelí tak, aby vytvořila prostory s odkazem na původní velkorysost staré industriální haly. Porota velmi ocenila náš komplexní enviromentální přístup k transformaci průmyslového dědictví na živou městskou instituci s kvalitním veřejným prostorem.

Kontext

V návrhu podtrhujeme nepřehlédnutelnou polohu solitéru haly na pravém břehu Dyje. Mezi řeku a knihovnu vkládáme intenzivní park. Cesta podél řeky směrem od centra se při prvním pohledu na budovu knihovny logicky rozdvojuje. Menší profil pokračuje dále podél řeky a druhá velkorysejší plocha směřuje ke vstupu do knihovny k jižní fasádě objektu a dál pak na náměstí a zpět k řece. Veřejné prostory kolem objektu v sobě reflektují uvnitř umístěné funkce. Do „Cukrovnického“  náměstí je orientován vstup do společenského sálu.  Na jihozápadní straně pak vzniká „mládežnické“ náměstíčko se skateparkem a plochou, kam se mohou rozlít aktivity z  HUBu. V návaznosti na vstup do knihovny navrhujeme park, který svými měkkými liniemi, korunami velkých stromů a organickým plynutím pěších tras sjednocuje okolí knihovny a propojuje celé území s řekou. Čitelnost a jednoduchost parteru dává vyniknout jasnému objemu budovy. Park s pobytovými trávníky nabízí možnost k zastavení, odpočinku, hře, setkávání, pikniku ve stínu či na sluníčku. Střídmé extenzivní trvalkové podrosty ve vybraných partiích, přináší do parku lehké prostorové členění a květinový detail. Kompozice stromů se v místě hlavního vstupu do knihovny rozvolňuje, otevírají se pohledy na řeku a z protějšího břehu zpět na knihovnu. Vzniká zde hlavní pobytový trávník. Park se stává součástí hlavní promenády podél řeky, proto zde přerušujeme stromořadí lemující nábřeží. Druhová skladba dřevin v parku odpovídá měřítku budovy a kontextu říční nivy.

Architektura.

Stávající tektonický a materiálový výraz budovy vnímáme jako velkou kvalitu. Také současná prázdnota domu je velmi silným zážitkem. Tyto dva aspekty byly inspirací pro vlastní návrh funkční proměny domu. V rámci struktury obvodového zdiva prolamujeme maximum oken, aby došlo k dostatečnému prosvětlení interiéru budovy. Společenský sál umísťujeme pod střechu, aby se alespoň částečně zachoval prostorový pohled do otevřené konstrukce zastřešení budovy.

Knihovnu jasně orientujeme na jižní stranu směrem k řece. Umísťujeme ji do přízemí a do na jižní straně uskočeného patra. Vzniká tak otevřený prostor přes dvě patra, který velkými okny komunikuje s jižním parkem. V přízemí je umístěna vstupní hala s návazností na sál a schodiště/výtah do druhého patra. V přízemí jé umístěno oddělení pro dospělé s čítárnami v jižním vysokém prostoru a v severní intimnější části pak služby a studovny ISS. Sál je možno užívat jako stupňovitou studovnu v rámci běžného provozu knihovny anebo uzavřeně pro individuální programy. Na východní straně na převýšený prostor navazuje menší stupňovitý studijní prostor se schody do druhého patra, kde je dětské oddělení. Pohyb po dvoupatrové knihovně je takto zokruhován. Ve druhém patře je umístěno oddělení pro mládež a dětské oddělení. Mezi těmito odděleními je umístěný sál, jenž lze zástupně využívat. Pro úplně nejmenší pak navrhujeme v „koutu“ patra malé „kobercové“ a „polštářové“ místnosti/herny. V severní části v návaznosti na schodiště a služební výtah je umístěn provoz regionálních služeb a zpracování fondů. Vedení knihovny jsme umístili ve třetím patře v přímé návaznosti na služební výtah a schodiště. Do tohoto patra jsme pak umístili požadovanou denní místnost.

Prostor HUBu jsme umístili k západní fasádě objektu. Vytvářím dvoupatrový kreativní prostor s galérií a s možnou návazností na knihovnický sál. Může tak docházet k výměnnému využívání tohoto sálu. Důležitou součástí HUBu je i venkovní prostor, který je nabídnut k programové náplni HUBu.
Společenský sál. Společenský sál včetně zázemí je umístěn ve třetím patře a je přístupný velkými točitými schody a výtahem. Prostor sálu využívá neobvyklého tvaru zastřešení budovy. V návrhu naznačujeme jedno z možných dispoziční dělení sálu. V návaznosti na „cukrovarnické“ náměstí je umístěna i kavárna.

Archiv umísťujeme do suterénu budovy. Hladina spodní vody nám to umožňuje, a hlavně vysoké zatížení kompaktních regálu vyžaduje náročné stropní konstrukce. S výhodou se tedy umísťují do přízemních pater. Přístup do archivu je po služebním schodišti/výtahem.

Udržitelnost.

Pro hlavní konstrukční systém jsme vybrali obnovitelný materiál – dřevo. Navrhujeme montovanou konstrukci ze dřevěných prvků, která se skládá do stávajícího prostoru haly – suchou montáž. Konstrukce je navržena na požadované normativní zatížení. Ztužení této konstrukce je zajištěno pevnými vertikálními komunikačními jádry.

Pro vnitřní klima počítáme s hybridním způsobem větrání. Tedy kombinace nuceného větrání (tam kde opravdu je nutné) s větráním přirozeným. K zajištění optimálního vnitřního klimatu počítáme s instalací vnějšího stínění před prosklenými plochami. Jako obnovitelný zdroj tepla a chladu se nabízí možnost instalace tepelného čerpadla systému voda – voda a tak využít vodu z řeky Dyje. Alternativa je pak tepelné čerpadlo vzduch voda. Krajinářský návrh v sobě integruje systém prvků citlivého hospodaření s dešťovou vodou s důrazem na pozdržení vody v místě, s jejím využitím pro stromy, následným pozvolným odparem, retencí a akumulací.  Dešťovou vodu ze zpevněných povrchů svádíme primárně směrem do zeleně. Pod jejich úrovní je počítáno s retencí a akumulací povrchových vod. V projektu počítáme s akumulací dešťové vody ze střechy, kterou bychom druhotně využívali na zavlažování parku v letních měsících. Návrh řešení dopravy je proveden s ohledem na moderní trendy udržitelné městské mobility, tj. se zajištěním přístupnosti pro pěší a cyklisty. Ze stejného důvodu je navrženo přiměřené dimenzování kapacit pro automobilovou dopravu v klidu tak, aby návrh pokryl provozní potřebu parkovacích míst ve výhledovém období, ale zároveň nevytvářel nadbytečné množství generované automobilové dopravy a vyžadoval nadbytečné stavební náklady. Proto je v kapacitě parkovacích stání pro automobily zohledněn návrh kapacit pro parkování jízdních kol.

Konstrukční řešení jsme koncepčně prověřovali s odborníkem na požární ochranu dřevostaveb. Při hodnocení konstrukce postupujeme dle ČSN 73 0802 a Eurokódu 5. Objekt bude rozdělen na požární úseky dle maximálních mezních rozměrů. V objektu je shromažďovací prostor a bude vybaven pož. bezpečnostním vybavením – EPS a popř. ZOKT, a vnitřním hydrantovým systémem. Z objektu vedou dvě dostatečné chráněné únikové cesty.

Klient/Client: Město Břeclav
Autoři/Authors: Roman Brychta
Spoluautoři/Co-authors: Jan Karásek, Samí Abdulnour, Renata Horová
Status: Soutěž (3. cena)

Steiner a Malíková krajinářští architekti

Knihovna Břeclav

  • 2023
  • Břeclav
  • Statika: Ing. Pavel Ptáčník (NĚMEC POLÁK)